Kugghjul och pilar

Våra preliminära förslag för att främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens

Nu har vi släppt en ny spännande rapport där du kan se våra preliminära förslag för att främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Genom att presentera dessa förslag nu när det återstår 8 månader av uppdraget ger vi en möjlighet till externa aktörer att ge inspel till uppdragets fortsatta arbete under 2022.

– Tanken med att vi lägger fram förslagen nu är att initiera en konkret diskussion om hur vi kan förbättra kompetensförsörjningen av digital spetskompetens i Sverige. Innan det finns konkreta förslag att ta ställning till blir diskussionerna lätt fluffiga och svävande. Med detta underlag hoppas vi snabbare komma snabbare till action och få till skarpa reformer för hur kompetensförsörjningen kan förbättras, menar Josef Lannemyr, en av uppdragets projektledare.

Så vilka är förslagen då? Förslagen innefattar flera olika insatser som samlas under paraplysatsningen Digital Skills Sweden. Insatserna sker inom följande tre delområden:

  • Utbildnings- och forskningssatsningar: För att främja den digitala spetskompetensen i Sverige föreslår vi en kombination av utbildnings- och forskningssatsningar. Dessa förslag är indelade i tre delområden: (i) framstående forsknings- och utbildningsmiljöer, (ii) omskolnings- och vidareutbildningsinsatser samt (iii) strukturförändringar. Varje delområde innehåller förslag som tillsammans riktas mot varierande målgrupper och syftar till att utveckla olika typer av digitala spetskompetenser. Förslagen omfattar insatser för att stärka förstagångsstudenters förutsättningar att uppnå digital spetskompetens, men även insatser för re-skilling och up-skilling av yrkesverksamma ingår i satsningarna.

  • Förbättrad samverkan: Det finns idag ett behov av att berörda aktörer tar ett gemensamt ansvar för att identifiera och genomdriva lösningar för att verka för en bättre kompetensförsörjning av digital spetskompetens. För att möjliggöra en sådan typ av samverkan föreslår vi att ett samverkansråd skapas. Detta råd ska samla berörda aktörer i syfte att göra bedömningar av kompetensförsörjningsbehov avseende digital spetskompetens, samt relatera dessa behov till relevanta utbildningsmöjligheter. Rådet ska även verka för att höja utbildningars attraktivitet, främja samverkan och skapa samsyn, främja attraktivitet för utländska talanger, förvalta och utveckla statistik och prognoser på området samt genomföra regelbunden omvärldsbevakning.

  • Ökad kunskap: Det finns även ett behov av att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över behovet av digital spetskompetens i både näringsliv och offentlig sektor. Ett huvudsyfte för att utveckla sådana underlag är att förbättra förutsättningarna för utbildningsanordnare att möta upp med relevant utbildningsutbud som tillgodoser både kort- och långsiktiga behov. Även andra aktörer har behov av dessa typer av underlag, såsom studenter, studie- och yrkesvägledare, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, enskilda företag samt myndigheter. Av denna anledning utvecklar vi fyra olika statistik- och prognosprodukter som kompletterar både varandra och redan existerande underlag; (i) flödesanalyser, (ii) textanalys av jobbannonser, (iii) arbetsgivarenkäter samt (iv) scenarioanalys.

– Vi hoppas att presentationen av våra förslag blir startskottet på en konkret dialog mellan utbildare och företag om hur vi kan förbättra kompetensförsörjningen av digital spetskompetens i Sverige. I och med att förslagen är kända redan nu hoppas vi att uppdragets slut den sista oktober 2022 blir startskottet för konkreta åtgärder på området. Tiden fram till dess kommer vi ägna åt att diskutera och förbättra förslagen med utbildningsanordnare, branschen och alla andra intressenter, säger Jonas Öhlin, en av projektledarna i uppdraget.

Lämna gärna ditt medskick till det fortsatta arbetet inom uppdraget här

Läs rapporten som e-bok här.

Dokument

Främjande av digital spetskompetens
Senast uppdaterad: 2022-03-25