Matchning av digital spetskompetens

I denna rapport studerar vi vilken statistik om digitala specialister som är möjlig att ta fram med hjälp av de regionala matchningsindikatorerna (RMI). RMI är en databas som förvaltas av Tillväxtverket, men där SCB ansvarar för själva dataförsörjningen. Vi beskriver statistik för individer med utbildningsbakgrund med koppling till IT, samt personer som är yrkesverksamma inom IT-yrken.

Sammanfattning av resultat

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att fånga en tydlig bild av tillgång och efterfrågan på digital spetskompetens utifrån de regionala matchningsindikatorerna. När vi undersöker individernas utbildningsbakgrund kan vi konstatera att det rör sig om ett relativt stort antal utbildningsgrupper som i sin tur ofta innehåller flera olika typer av utbildningar. Vi kan i rapporten även konstatera att antalet personer som har de båda yrken som vi undersöker är betydligt större än antalet personer som ingår i de utbildningsgrupper som är kopplade till IT.

En viktig förklaring är här troligen att de personer som rekryteras till IT-yrken kommer från en rad olika utbildningsbakgrunder. En annan kan vara att man inte har examina från universitet/högskola. Detta gör det svårt att kartlägga utbud och efterfrågan på digital spetskompetens med hjälp av RMI samt att göra en kartläggning generellt. RMI kan dock troligen tillsammans med UKÄ:s databaser vara till hjälp för att göra mer specificerade och detaljerade beställningar av statistik från SCB. En sak som är slående i den statistik som sammanställts utifrån RMI är dock att andelen kvinnor både i de aktuella utbildningsgrupperna och i de studerade yrkena är låg. Vi ser även att de kvinnor som har en eftergymnasial datautbildning i klart lägre grad arbetar i matchande yrken. Detta är anmärkningsvärt i en bransch/verksamhet som har svårt att rekrytera personer med lämplig kompetens. Utan tvekan bidrar detta till att förvärra kompetensbristen inom IT-området. 

Dokument

Matchning av digital spetskompetens
Senast uppdaterad: 2020-04-30