robothand som pekar

Kompetensförsörjning under en pågående industriell revolution

Enligt flera undersökningar är bristen på arbetskraft företagens största hinder för tillväxt och bristen är särskilt stor inom digital spetskompetens. Bland annat har OECD i sin översyn av Sveriges digitala transformation visat att bristen på digitala specialister och digital spetskompetens är en flaskhals för innovation och tillväxt.

I detta regeringsuppdrag för att främja kompetensförsörjningen av digital spetskompetens ingår att analysera och föreslå åtgärder för hur kompetensförsörjningen kan utvecklas på kort och lång sikt. I och med denna rapport vill vi kunna ge en analys av digital omställning inom organisationer i både offentlig och privat sektor, samt beskriva arbetsgivares nuvarande och kommande kompetensbehov.

Författarna till rapporten, Joakim Wernberg och Martin Andersson, ger värdefulla insikter i vilka långsiktiga utmaningar och möjligheter som arbetsgivare står inför när det gäller kompetensförsörjning av digital spetskompetens.

Dokument

Kompetensförsörjning under pågående industriell revolution
Senast uppdaterad: 2022-11-03