Genomlysning av definitionen

Denna rapport diskuterar begreppet digital spetskompetens. Rapporten har titeln ”Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan”, med undertiteln ”Genomlysning, definition, prognosverktyg och rekommendationer för framtida utveckling”. Den har författats av forskarna Jan Gulliksen, Åsa Cajander, Mattias Wiggberg samt Arnold Pears.

Uppdraget som forskarna gavs bestod i tre delar:
Del 1: Definiera begreppet digital spetskompetens.
Del 2: En genomgång av kunskapsläget och brister i kunskapsunderlaget kring framtidens kompetensbehov av digital spetskompetens.
Del 3: Ge förslag och rekommendationer till projektets fortsatta verksamhet och utformning i enlighet med uppdraget.

Sammanfattning av resultat

Slutsatserna i denna rapport bygger på ett antal källor och vetenskapliga underlag. Forskarna har genomfört en litteraturstudie och en genomgång av statistikläget. Intervjuer och en workshop med en expertgrupp har gjorts för att bland annat förankra arbetet. Design thinking‐metodik har använts för att ta fram personas för att illustrera den föreslagna definitionen.

Enligt författarna utgör begreppsdefinitionen av flera olika kompetenser och kvalifikationer. Dessa olika faktorer, i vilken utsträckning man har flera och hur dessa vägs samman, utgör den sammanvägda digital spetskompetensen. De olika faktorerna är:

  • Kunskap – allmän bildning, breddkunskap, djupkunskap, domänkunskap
  • Färdigheter och förmågor
  • Framtidskompetenser (21st century skills)
  • Disposition och ansvarstagande
  • Rörlighet
  • Praktisk reflekterad erfarenhet

Rapportens författare ansvarar själva för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.

Dokument

Digital Spetskompetens Definition Gulliksen et al.
Senast uppdaterad: 2020-06-18