Flöde

Flöden av digital spetskompetens

Nu har vi släppt en ny rapport med syfte att belysa flöden av digital spetskompetens från utbildning till arbetsmarknad. Studien bygger på hur flödet av studenter från utbildningstiden till etablering på arbetsmarknaden ser ut, samt yrkes- och utbildningsbakgrunden bland de som idag arbetar inom it. Utöver dessa två grupper studerar vi även arbetskraftsinvandringens betydelse för sektorn samt rörligheten mellan it-branschen och andra sektorer.

I rapporten följer vi nybörjare på utbildningar inom yrkeshögskolan, högskolan samt forskarutbildningar inom it. Sammanlagt rör det sig om 69 utbildningar.

I rapporten identifieras följande områden där det finns möjlighet att förbättra kompetensförsörjningen av digital spetskompetens:

• Fler och fler studenter påbörjar en it-utbildning, vilket innebär att tillgången på arbetskraft inom it-sektorn på sikt kommer att öka. Ökningen under de senast åren beror dock sannolikt på pandemin och det är därför viktigt att bibehålla denna ökning även framöver.

• Andelen kvinnor som studerar it ökar, men de är fortfarande i minoritet. Det kommer även dröja innan detta får ett större utslag i könsfördelningen bland de yrkesverksamma.

• Färre än hälften tar examen från de studerade utbildningarna på högskolenivå. Det behövs därför mer kunskap om varför studenterna hoppar av, särskilt tidigt i utbildningen. Det behövs också mer kunskap om en examens eventuella påverkan på karriärutvecklingen på lång sikt.

• Vi ser även att färre kvinnor jämfört med män väljer att arbeta inom it efter utbildningen.

• Nybörjare på längre fleråriga utbildningar inom yrkeshögskolan och högskolan kan inte ensamma stå för kompetensförsörjningen. Det behövs fler snabbare utbildningsformer, anpassade till olika yrkens kompetenskrav och som riktar sig till redan yrkesverksamma.

• Fler och framför allt fler kvinnor behöver stanna kvar inom it.

Läs rapporten som tillgänglig e-bok.

Dokument

Flöden av digital spetskompetensBilaga figurunderlagBilaga samtliga utbildningar och yrken
Senast uppdaterad: 2022-03-28