Efterfrågan på IT-kompetenser

I denna rapport sammanfattas resultat från en enkät med fokus på kompetensbehovet inom IT-sektorn. Enkäten skickades ut av branschorganisationen IT&Telekomföretagen i början av 2020 och besvarades av 212 arbetsgivare i huvudsak verksamma inom IT-sektorn. Analysen syftar till att lyfta fram resultat som är av relevans för arbetet inom regeringsuppdraget Digital Spetskompetens. I rapporten lyfter vi bland annat fram vilka drivkrafter respondenterna ser som viktigast för kompetensförsörjningen samt vilka kompetenser som kommer efterfrågas i framtiden.

Flexibilitet och användbarhet viktiga drivkrafter för kompetensbehovet

Sammantaget visar resultaten att flexibilitet och användbarhet är viktiga drivkrafter för kompetensbehovet.  Respondenterna bedömer vidare att kompetensbehovet (relativt sett) i stor utsträckning kommer öka inom data science och annan kompetens inom AI, spelutveckling, samt programmering (både inom front-end och back-end). Dock efterfrågas i stor utsträckning generell programmeringskompetens snarare än kunskap i specifika programmeringsspråk.

Högskoleutbildning mest efterfrågade utbildningsbakgrunden

Avseende utbildningsbakgrund efterfrågas främst olika typer av högskoleutbildningar. I störst utsträckning efterfrågas en inriktning inom systemvetenskap eller annan IT. Även individer som läst ingenjörsinriktningar efterfrågas i relativt stor utsträckning. Endast 14 procent anser att utbildningsnivån är av underordnad betydelse.

Internationella rekryteringar relevant rekryteringsväg

Nästan fyra av tio respondenter uppger även att internationell rekrytering är en relevant rekryteringsväg, medan en nästan lika stor andel anger att re-upskilling av medarbetare inom organisationen eller branschen är en relevant väg för kompetensförsörjning.

Dokument

Efterfrågan på kompetenser
Senast uppdaterad: 2020-05-12