pilar

Examen inte ett måste i IT-branschen

Vad finns det för koppling mellan examen och IT-yrken? Statistik från vår rapport Flöden av digital spetskompetens visar att många som arbetar inom IT varken tog ut examen från en IT-utbildning eller någon annan utbildning.

Läs rapporten Flöden av digital spetskompetens.

Färre än hälften tar examen från högskoleutbildningarna

6 av 10 studenter på yrkeshögskoleutbildningarna inom IT tar examen inom tre år efter nominell studietid. Det är den klart högsta andelen bland de utvalda utbildningarna. Bland högskolestudenterna är andelen lägre, framför allt om man endast räknar med avsedd examen. Hälften av civilingenjörsstudenterna tar någon typ av examen, men bara 35 procent tar just en civilingenjörsexamen med inriktning mot elektronik, datateknik och automation.

Många studenter tar däremot ut en annan examen inom IT än den examen som deras utbildning leder till. Det kan till exempel handla om att studenten byter till en annan IT-inriktning på sin utbildning, stannar vid en högskole- eller magisterexamen eller att de plockar ut en yrkesexamen (till exempel civilingenjörsexamen) istället för en generell examen på samma meriter. Att studenterna plockar ut en annan examen inom IT var särskilt vanligt bland de som läste en master inom datavetenskap och systemvetenskap (24 procent).

Figur 1. Uppföljning av examen efter nominell studietid + 1 termin samt 3 år efter nominell studietid, av de som påbörjade sina studier mellan 2009 och 2014.

Studenter som har läst mer än halva utbildningen arbetar inom IT i samma utsträckning – oavsett examen eller inte

Även om många studenter inom högskoleutbildningarna inte tar examen så visar statistiken ändå att de i stor utsträckning arbetar inom IT om de läst en majoritet av utbildningen. Ett examensbevis verkar inte öka sannolikheten att studenterna arbetar inom IT efter studierna – det viktiga är hur stor del av utbildningen de läst.

Figur 2. Andel som arbetar inom ett IT-yrke 3 år efter normal studietid, av de som påbörjade sina studier mellan 2009 och 2014. Uppdelat på de som inte tagit examen, tagit annan examen än den som utbildningen leder till och de som tagit avsedd examen. Endast studenter som avklarat 50 procent av utbildningen eller mer.

Bland de som påbörjat ett masterprogram i datavetenskap och systemvetenskap är andelen som arbetar inom IT till och med lägst bland de som examineras. En delförklaring är att många av de som examineras från denna utbildning är inresande studenter och inte stannat i Sverige för att arbetat efter studierna.

En stor del av de som arbetar inom IT har inte en examen

Andelen personer som idag arbetar inom IT har en examen från en IT-utbildning varierar mellan 22 och 38 procent. Högst är andelen bland mjukvaru- och systemutvecklare. Lägst andel finns inom kategorin samtliga IT-yrken vilket sannolikt beror på den relativt breda definitionen av IT-yrke. Andelen personer som har en annan examen eller studerat andra ämnen är som högst inom denna grupp (27 procent).

Noterbart är att det är en relativt stor grupp, 11–19 procent, som påbörjat en IT-utbildning men antingen tog ut en annan examen eller ingen examen alls. Bland mjukvaru- och systemutvecklare är till exempel denna grupp större än gruppen som har en annan typ av examen eller studerat andra ämnen. Personer som påbörjat en IT-utbildning är därför relevanta för IT-branschen även om de inte tar en examen inom IT. Bland samtliga som arbetar inom ett IT-yrke så hade 35 procent påbörjat en IT-utbildning, även om alla inte tagit en examen. Men mer än var fjärde (27 procent) hade inte påbörjat en IT-utbildning utan läst något annat. Även personer som alltså inte ens påbörjat en IT-utbildning utgör därför en viktig del i kompetensförsörjningen av digital spetskompetens.

Figur 3. Utbildningsbakgrund bland de som 2019 arbetar inom IT per yrke.

För mer information och statistik, se vår rapport här.

Kategorier Nyhet
Senast uppdaterad: 2022-06-28