samverkan mellan flera personer

Möte med referensgruppen

Den 25 september hölls ett möte med referensgruppen för detta regeringsuppdrag. Gruppen träffas ungefär två gånger per år för att ge inspel till aktiviteter och processer inom regeringsuppdraget.

Under detta möte diskuterades bland annat resultat från en nationell samt en internationell kartläggning av insatser och initiativ med syfte att främja digital spetskompetens.

Diskussionerna kretsade dock främst kring inriktningen för regeringsuppdraget under de två kommande åren. Till exempel lyftes att regeringsuppdraget behöver förhålla sig till den snabba digitala utvecklingen i omvärlden. Dessutom diskuterades hur dialogerna med samt samverkan mellan berörda aktörer kan främjas.

Referensgruppen framhöll vikten av att strukturer för att främja digital spetskompetens bör kunna anpassas till både kort- och långsiktiga behov på arbetsmarknaden. En avgörande fråga är också ifall man bör ändra i det befintliga systemet för främjande av digital spetskompetens eller om helt nya lösningar behöver introduceras.

Referensgruppen består av följande personer:

 • Amy Loutfi, Örebro universitet
 • Anders Byström, Region Jämtland/Härjedalen
 • Anders Söderholm, Universitetskanslersämbetet
 • Fredrika Lagergren Wahlin, Göteborgs Universitet
 • Simon Edström, Sveriges Förenade Studentkårer
 • Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
 • Lars Stugemo, HiQ
 • Martin Norsell, Högskolan Dalarna
 • Peter Seger, Sophiahemmet
 • Thomas Persson, Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Ulrika Geeraedts, Region Skåne
 • Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer
 • Åsa Zetterberg, IT&Telekomföretagen
Kategorier Nyhet
Senast uppdaterad: 2020-10-05